แจ้งเหตุด่วน/ไฟไหม้  093-309-0577 (งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย)

กิจกรรมอบรมดิจิทัลชุมชน

🌻องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค🌻
วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
เวลา ๐๙.๓๐ น. 
      “กิจกรรมอบรมดิจิทัลชุมชน”
นายสรพงษ์  แสนวิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค พร้อม นายจันทร์แก้ว รัตตะโน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค เข้าร่วมกิจกรรมอบรมดิจิทัลชุมชน ร่วมกับ รพ.สต.ตำบลพุแค และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โดยมีการอบรมเกี่ยวกับการใช้แอพพลิเคชั่น tiktok  Line  Facebook เพื่อการค้า  กฎหมายดิจิทัล และ  เทคนิคการถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือ ให้กลุ่ม อสม. และประชาชนที่สนใจ
      ณ  ห้องประชุมรพ.สต.ตำบลพุเเค

Related Articles

 

         

    

องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค
เลขที่ 7 หมู่ที่5 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240
EMAIL : PHUKHAE.LOCAL@GMAIL.COM


  • สำนักปลัด 089-107-1445
  • กองคลัง 062-289-2987
  • กองช่าง 086-881-8170
  • งานสวัสดิการสังคม 089-005-3941
  • งานบรรเทาสาธารณภัย 098-309-0577
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 036-670-701