แจ้งเหตุด่วน/ไฟไหม้  093-309-0577 (งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย)

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๖


🌻
องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค🌻
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖
เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายสรพงษ์ แสนวิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและหัวหน้าส่วนราชการในเขตพื้นที่ตำบลพุแค เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อชี้แจงข้อราชการตามนโยบายของจังหวัดและพบปะหารือประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค

Related Articles

 

         

    

องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค
เลขที่ 7 หมู่ที่5 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240
EMAIL : PHUKHAE.LOCAL@GMAIL.COM


  • สำนักปลัด 089-107-1445
  • กองคลัง 062-289-2987
  • กองช่าง 086-881-8170
  • งานสวัสดิการสังคม 089-005-3941
  • งานบรรเทาสาธารณภัย 098-309-0577
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 036-670-701