แจ้งเหตุด่วน/ไฟไหม้  093-309-0577 (งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย)

สำนักปลัด

 

 

น.ต.คมกฤช  คัมภีระ

ตำแหน่ง : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค

เบอร์โทรติดต่อ : 092-247-5725

 

 

 

นางสุภาวดี แสนวิเศษ

ตำแหน่ง : รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค

เบอร์โทรติดต่อ : 086-758-1120

 

 นางมณีรุ่ง ตะวันนา

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัด

เบอร์โทรติดต่อ : 096-882-8325  

                

 

 

 

นายรัชพล  มั่นเจริญ

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรติดต่อ : 080-262-1005

 

 

 

นางสาววัชโรบล  ไชยโย

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์โทรติดต่อ : 086-317-8895

 

 

นางแสงเดือน  แก้วใจจิราพัชร

ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์ 

เบอร์โทรติดต่อ : 089-005-3941

 

 

 

พ.จ.อ.หญิง จันทร์เพ็ญ  พุทธิกุล

ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชน 

เบอร์โทรติดต่อ : 080-422-0586

 

 

 

นางนฤมล แฉล้มลักษณ์

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั้วไป

 เบอร์โทรติดต่อ : 081-268-8408

 

 

 

นางสาวประเสริฐศรี  ขาวช่วง 

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

เบอร์โทรติดต่อ : 094-546-9891

 

 

   

 

              ว่าง

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เบอร์โทรติดต่อ : -

 

   

 

 

              ว่าง

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   

เบอร์โทรติดต่อ : -

 

   

 

             ว่าง

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ

เบอร์โทรติดต่อ : -

 

นางพรทิพา  กุจะพันธ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ

เบอร์โทรติดต่อ :

นางสาวจรัญญา  แสนวิเศษ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

เบอร์โทรติดต่อ :

นางสาวธนาภรณ์  พิมนอก

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

เบอร์โทรติดต่อ :

นายภิสิทธิ์  แสนวิเศษ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เบอร์โทรติดต่อ :

นายณรงค์รัฐ  งามประเสริฐ

 ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เบอร์โทรติดต่อ :

นายนพรัตน์  เขียวอ้อม

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

เบอร์โทรติดต่อ :

นางสาวณัฐธิดา เกตุโกมล

ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป

เบอร์โทรติดต่อ :

นางสมฤทัย  คัมภิรานนท์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยวิชาการศึกษา

เบอร์โทรติดต่อ :

นางสาวอาภาภรณ์ กลั่นโยธิน

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

เบอร์โทรติดต่อ :

นายวุฒิพงษ์  ขุนศิริ

ตำแหน่ง : พนักงานวิทยุ

เบอร์โทรติดต่อ :

นายทศพล  จะรา

ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป

เบอร์โทรติดต่อ :

นายณรงค์ฤทธิ์  งามประเสริฐ

ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป

เบอร์โทรติดต่อ :

นายวสันต์  แก้วสุภา

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

เบอร์โทรติดต่อ :

นายวิรัตน์  แก้วอุ้ย

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

เบอร์โทรติดต่อ :

นายพรชัย  เสวกพันธ์

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

เบอร์โทรติดต่อ :

นางวรรณา พิมนอก

ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป

เบอร์โทรติดต่อ :

นายกิตติ  ศรีวิโน

ตำแหน่ง : พนักงานประจำรถขยะ

เบอร์โทรติดต่อ :

นายภินนท์  ปัญญาชน

ตำแหน่ง : พนักงานประจำรถขยะ

เบอร์โทรติดต่อ :

นางสาวนิลรัตน์  ปัญญาชน 

ตำแหน่ง : พนักงานประจำรถขยะ

เบอร์โทรติดต่อ :

นางสาวธันยพร  พลพงษ์

ตำแหน่ง : พนักจ้างเหมา

เบอร์โทรติดต่อ :

นายอุดม  ทับทิม

ตำแหน่ง :  คนงานทั่วไป

เบอร์โทรติดต่อ :

นายวิษณุ   แก้วอุ้ย

ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป

เบอร์โทรติดต่อ : 064 -0864435

นางสาวทิพย์สุดา ยี่เข่ง

ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป

เบอร์โทรติดต่อ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ว่าง

ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

เบอร์โทรติดต่อ :

 

 

 

 

 

 

 

 

ว่าง

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ 

เบอร์โทรติดต่อ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

ว่าง

ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป

เบอร์โทรติดต่อ :

 

 

Related Articles

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองช่าง

กองคลัง

 

         

    

องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค
เลขที่ 7 หมู่ที่5 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240
EMAIL : PHUKHAE.LOCAL@GMAIL.COM


  • สำนักปลัด 089-107-1445
  • กองคลัง 062-289-2987
  • กองช่าง 086-881-8170
  • งานสวัสดิการสังคม 089-005-3941
  • งานบรรเทาสาธารณภัย 098-309-0577
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 036-670-701