แจ้งเหตุด่วน/ไฟไหม้  093-309-0577 (งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย)

สำนักปลัด

 

 

น.ต.คมกฤช  คัมภีระ

 ตำแหน่ง: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค

 

 

 

 

นางสุภาวดี แสนวิเศษ

 ตำแหน่ง: รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค

 

 

 นางมณีรุ่ง ตะวันนา

 ตำแหน่ง: หัวหน้าสำนักปลัด

    

                

 

 

 

นายรัชพล  มั่นเจริญ

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

    

 

 

 

นางสาววัชโรบล  ไชยโย

 ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

 

 

 

 

นางแสงเดือน  แก้วใจจิราพัชร

 ตำแหน่ง: นักสังคมสงเคราะห์ 

 

 

 

 

พ.จ.อ.หญิง จันทร์เพ็ญ  พุทธิกุล

 ตำแหน่ง: นักพัฒนาชุมชน 

 

 

 

 

นางนฤมล แฉล้มลักษณ์

 ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั้วไป

 

 

 

นางสาวประเสริฐศรี  ขาวช่วง 

 ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 

 

 

   

 

นางพรทิพา  กุจะพันธ์
ผช.นักวิเคราะห์ฯ

นางสาวจรัญญา  แสนวิเศษ
ผช.นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวธนาภรณ์  พิมนอก
ผช.นักประชาสัมพันธ์

นายภิสิทธิ์  แสนวิเศษ
ผช.นักป้องกันฯ

นายนพรัตน์  เขียวอ้อม
ผช.นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวอาภาภรณ์ กลั่นโยธิน
ผช.เจ้าพนักงานเทศกิจ

นางสาวณัฐธิดา เกตุโกมล
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

นางสาวปวีณอร   อินธนู
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

นางสาวสมฤทัย  คัมภิรานนท์ 
ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิชาการศึกษา

นายทศพล  จะรา
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

นางวรรณา พิมนอก
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

นางสาวธันยพร  พลพงษ์
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

นายวุฒิพงษ์  ขุนศิริ
ตำแหน่ง พนักงานวิทยุ

นายวิรัตน์  แก้วอุ้ย
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

นายพรชัย  เสวกพันธ์
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

นายวสันต์  แก้วสุภา
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

 

นายภินนท์  ปัญญาชน
ตำแหน่ง พนักงานประจำรถขยะ

นายอุดม  ทับทิม
ตำแหน่ง พนักงานประจำรถขยะ

นายกิตติ  ศรีวิโน
ตำแหน่ง พนักงานประจำรถขยะ

นางสาวนิลรัตน์  ปัญญาชน 
ตำแหน่ง พนักงานประจำรถขยะ

 

 

 

Related Articles

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองช่าง

กองคลัง

 

         

    

องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค
เลขที่ 7 หมู่ที่5 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240
EMAIL : PHUKHAE.LOCAL@GMAIL.COM


  • สำนักปลัด 089-107-1445
  • กองคลัง 062-289-2987
  • กองช่าง 086-881-8170
  • งานสวัสดิการสังคม 089-005-3941
  • งานบรรเทาสาธารณภัย 098-309-0577
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 036-670-701