แจ้งเหตุด่วน/ไฟไหม้  093-309-0577 (งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย)

ฝ่ายบริหารองค์กร

คณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง

  --------------------------------------------
นายสรพงษ์ แสนวิเศษ
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค
--------------------------------------------
ระดับการศึกษา
-ปริญญาโท
--------------------------------------------
เบอร์โทรติดต่อ  063-592-3950
--------------------------------------------
ข้อมูลรายละเอียด >>

 

  --------------------------------------------
นายปรองคุณ บรรพต
ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค
--------------------------------------------
ระดับการศึกษา
-ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
--------------------------------------------
เบอร์โทรติดต่อ  090-979-8889
--------------------------------------------
ข้อมูลรายละเอียด >>

 

  --------------------------------------------
นางสาวชญาดา ศรีจันทร์
ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค
--------------------------------------------
ระดับการศึกษา
-ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต
--------------------------------------------
เบอร์โทรติดต่อ  081-852-9574
--------------------------------------------
ข้อมูลรายละเอียด >>

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  --------------------------------------------
นายราตรี ทองสุข
ตำแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค
--------------------------------------------
ระดับการศึกษา
-
--------------------------------------------
เบอร์โทรติดต่อ  089-243-2509
--------------------------------------------
ข้อมูลรายละเอียด >>

Related Articles

 

         

    

องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค
เลขที่ 7 หมู่ที่5 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240
EMAIL : PHUKHAE.LOCAL@GMAIL.COM


  • สำนักปลัด 089-107-1445
  • กองคลัง 062-289-2987
  • กองช่าง 086-881-8170
  • งานสวัสดิการสังคม 089-005-3941
  • งานบรรเทาสาธารณภัย 098-309-0577
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 036-670-701