แจ้งเหตุด่วน/ไฟไหม้  093-309-0577 (งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย)

งานกิจการสภาฯ

 

  • ประกาศนัดประชุม ประจำปี พ.ศ. 2565

         ประกาศนัดประชุม

      - ประกาศสมัยประชุม ประจำปี 2565
      - ประกาศนัดประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยที่  1 ประจำปี 2565
      - ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
      - ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจำปี 2565   
      - ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจำปี 2565 

 

  •  หนังสือขอเชิญประชุมสภา ปี พ.ศ.2565

      -  ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค  สมัยสามัญ สมัยที่  1

     -  ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค  สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 

     -  ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค  สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่  2 

     -  ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค  สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่  3 

     -  ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 

     -  ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค  สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2

     -  ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค  สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  

     -  ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค  สมัยสามัญ สมัยที่  3  ครั้งที่ 2   

     -  ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค  สมัยสามัญ สมัยที่  3  ครั้งที่ 3

     -  ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค  สมัยสามัญ สมัยที่  4  ครั้งที่ 1

     -  ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค  สมัยสามัญ สมัยที่   4  ครั้งที่ 2

 

  • รายงานการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2565   

       รายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 
      -  รายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยที่ 2
      -  รายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยที่ 3  
      -  รายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
      -  รายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3  
      -  รายงานการประชุมสภา  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
      -  รายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
      
   

  • ประจำปี พ.ศ. 2566

- รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 

 

Related Articles

 

         

    

องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค
เลขที่ 7 หมู่ที่5 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240
EMAIL : PHUKHAE.LOCAL@GMAIL.COM


  • สำนักปลัด 089-107-1445
  • กองคลัง 062-289-2987
  • กองช่าง 086-881-8170
  • งานสวัสดิการสังคม 089-005-3941
  • งานบรรเทาสาธารณภัย 098-309-0577
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 036-670-701