แจ้งเหตุด่วน/ไฟไหม้  093-309-0577 (งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย)

กองคลัง

 

 

นางพัทธ์ธีรา  ภัทรวุฒิโชติพงศ์

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองคลัง

เบอร์โทรติดต่อ : 062-289-2987

 

 

 

นางวันเพ็ญ  พลไธสง

ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายบัญชี

เบอร์โทรติดต่อ : 089-836-3587

 

 

 

 

นางทัศญมาศ  ประพฤติถ้อย

ตำแหน่ง: นักวิชาการจัดเก็บรายได้( ลูกจ้างประจำ)

เบอร์โทรติดต่อ : 089-243-4362

 

 

 

 

 

 

             ว่าง

ตำแหน่ง : นักวิชาการคลัง

เบอร์โทรติดต่อ :

 

 

 

 

 

 

ว่าง

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

เบอร์โทรติดต่อ :

 

 

 

 

             ว่าง

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ

เบอร์โทรติดต่อ : 

 

นางสาวพัชรินทร์  ทองอ่อน

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เบอร์โทรติดต่อ :

นางสาวอรอนงค์  สุปินะ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เบอร์โทรติดต่อ :

นายวีระยุทธ  ทองคำปลิว

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

เบอร์โทรติดต่อ :

นางสาวสิรินดา  พานทอง

ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป

เบอร์โทรติดต่อ :

นางสาวสุรีพร  เนตรจินดา

ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป

เบอร์โทรติดต่อ :

นางสาวณัฐวรรณ  ปัญญาชน

ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป

เบอร์โทรติดต่อ :

Related Articles

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองช่าง

สำนักปลัด

 

         

    

องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค
เลขที่ 7 หมู่ที่5 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240
EMAIL : PHUKHAE.LOCAL@GMAIL.COM


  • สำนักปลัด 089-107-1445
  • กองคลัง 062-289-2987
  • กองช่าง 086-881-8170
  • งานสวัสดิการสังคม 089-005-3941
  • งานบรรเทาสาธารณภัย 098-309-0577
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 036-670-701