แจ้งเหตุด่วน/ไฟไหม้  093-309-0577 (งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย)

กองคลัง

 

 

นางพัทธ์ธีรา  ภัทรวุฒิโชติพงศ์

 ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 

 

 

นางวันเพ็ญ  พลไธสง

 ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายบัญชี

 

 

 

 

 

นางทัศญมาศ  ประพฤติถ้อย

 ตำแหน่ง: นักวิชาการจัดเก็บรายได้( ลูกจ้างประจำ)

 

 

   

 

นางสาวพัชรินทร์  ทองอ่อน
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวอรอนงค์  สุปินะ
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นายวีระยุทธ  ทองคำปลิว
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวสิรินดา  พานทอง
พนักงานทั่วไป

 

 

Related Articles

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองช่าง

สำนักปลัด

 

         

    

องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค
เลขที่ 7 หมู่ที่5 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240
EMAIL : PHUKHAE.LOCAL@GMAIL.COM


  • สำนักปลัด 089-107-1445
  • กองคลัง 062-289-2987
  • กองช่าง 086-881-8170
  • งานสวัสดิการสังคม 089-005-3941
  • งานบรรเทาสาธารณภัย 098-309-0577
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 036-670-701