แจ้งเหตุด่วน/ไฟไหม้  093-309-0577 (งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย)

หัวหน้าส่วนราชการ

 

 

น.ต.คมกฤช  คัมภีระ

ตำแหน่ง :  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค

เบอร์โทรติดต่อ : 092 - 2475725

 

 

 

 

นางสุภาวดี แสนวิเศษ

ตำแหน่ง : รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค

เบอร์โทรติดต่อ : 086 - 7581120

 

 

 

 นางมณีรุ่ง ตวันนา

 หัวหน้าสำนักปลัด     

   เบอร์โทรติดต่อ : 096-8828325

 นางพัทธ์ธีรา  ภัทรวุฒิโชติพงศ์

                     ผู้อำนวยการกองคลัง                    

เบอร์โทรติดต่อ : 062-289-2987

นายนิยม สาลี

ผู้อำนวยการกองช่าง

เบอร์โทรติดต่อ : 085 - 9664611

 

 

 

Related Articles

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองช่าง

กองคลัง

 

         

    

องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค
เลขที่ 7 หมู่ที่5 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240
EMAIL : PHUKHAE.LOCAL@GMAIL.COM


  • สำนักปลัด 089-107-1445
  • กองคลัง 062-289-2987
  • กองช่าง 086-881-8170
  • งานสวัสดิการสังคม 089-005-3941
  • งานบรรเทาสาธารณภัย 098-309-0577
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 036-670-701