แจ้งเหตุด่วน/ไฟไหม้  093-309-0577 (งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย)

กองช่าง

 

นายนิยม สาลี

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง

เบอร์โทรติดต่อ : 085 - 9664611

     

นายวิวัฒน์ แวนวิเศษ

พนักงานทั่วไป

เบอร์โทรติดต่อ : 085 - 9664611

นายวิทวัส  ทรัพย์ทวี

พนักงานทั่วไป

เบอร์โทรติดต่อ : 061 - 1920424

นายณรงค์รัฐ  งามประเสริฐ

พนักงานทั่วไป

เบอร์Fทรติดต่อ : 098 - 8249676

นายวิษณุ   แก้วอุ้ย

พนักงานทั่วไป

เบอร์โทรติดต่อ : 064 -0864435

นางสาวสุชาดา  กิ่งก้าน

พนักงานทั่วไป

เบอร์โทรติดต่อ : 062 - 2380084

  

Related Articles

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองคลัง

สำนักปลัด

 

         

    

องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค
เลขที่ 7 หมู่ที่5 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240
EMAIL : PHUKHAE.LOCAL@GMAIL.COM


  • สำนักปลัด 089-107-1445
  • กองคลัง 062-289-2987
  • กองช่าง 086-881-8170
  • งานสวัสดิการสังคม 089-005-3941
  • งานบรรเทาสาธารณภัย 098-309-0577
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 036-670-701