แจ้งเหตุด่วน/ไฟไหม้  093-309-0577 (งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนจัดหาวัสดุ

- แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565

- แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566

                               - เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566

- แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567

 

 

 

 

Related Articles

แผนอัตรากำลัง

แผนการดําเนินงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น

 

         

    

องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค
เลขที่ 7 หมู่ที่5 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240
EMAIL : PHUKHAE.LOCAL@GMAIL.COM


  • สำนักปลัด 089-107-1445
  • กองคลัง 062-289-2987
  • กองช่าง 086-881-8170
  • งานสวัสดิการสังคม 089-005-3941
  • งานบรรเทาสาธารณภัย 098-309-0577
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 036-670-701