แจ้งเหตุด่วน/ไฟไหม้  093-309-0577 (งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย)

โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำของใช้ชีวิตประจำวันเพื่อลดรายจ่ายให้กับประชาชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ และแจกเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ

🌻องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค🌻
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐  สิงหาคม ๒๕๖๖
เวลา ๐๙.๐๐ น. 
     “โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำของใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อลดรายจ่ายให้กับประชาชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ และแจกเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ”
นายสรพงษ์  แสนวิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาสภาอบต.พุแค   ข้าราชการและพนักงานอบต.พุแค  จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพการทำของใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อลดรายจ่ายให้กับประชาชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีการสอนทำน้ำยาล้างจาน เพื่อให้ประชาชนทำใช้ในครัวเรือน และ แจกเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ 
     ณ โดมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค

Related Articles

 

         

    

องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค
เลขที่ 7 หมู่ที่5 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240
EMAIL : PHUKHAE.LOCAL@GMAIL.COM


  • สำนักปลัด 089-107-1445
  • กองคลัง 062-289-2987
  • กองช่าง 086-881-8170
  • งานสวัสดิการสังคม 089-005-3941
  • งานบรรเทาสาธารณภัย 098-309-0577
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 036-670-701