ขอความร่วมมือประชาชนตำพุแค ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)