แจ้งเหตุด่วน/ไฟไหม้  093-309-0577 (งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย)

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลพุแค

🌻องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค🌻
วันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖
เวลา ๐๙.๐๐ น.
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพุแค  จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลพุแค  นำโดยมีนายสรพงษ์  แสนวิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.พุแค กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลพุแค ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม เป็นกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัย และตระหนักถึงความสำคัญในการกระตุ้นส่งเสริมให้เด็ก มีพัฒนาการสมวัยและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ ณ ห้องประชุมรพ.สต.พุแค ชั้น ๒ ตำบลพุแค

Related Articles

 

         

    

องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค
เลขที่ 7 หมู่ที่5 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240
EMAIL : PHUKHAE.LOCAL@GMAIL.COM


  • สำนักปลัด 089-107-1445
  • กองคลัง 062-289-2987
  • กองช่าง 086-881-8170
  • งานสวัสดิการสังคม 089-005-3941
  • งานบรรเทาสาธารณภัย 098-309-0577
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 036-670-701