แจ้งเหตุด่วน/ไฟไหม้  093-309-0577 (งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย)

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

🌻องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค🌻  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖
เวลา ๐๙.๓๐ น.
 “การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖”
      นายจันทร์แก้ว  รัตตะโน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค เป็นประธานในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค โดยมีนายสรพงษ์  แสนวิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ อบต.พุแค และ น.ต.คมกฤช  คัมภีระ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค เข้าร่วมประชุมสภาในครั้งนี้ ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค

Related Articles

 

         

    

องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค
เลขที่ 7 หมู่ที่5 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240
EMAIL : PHUKHAE.LOCAL@GMAIL.COM


  • สำนักปลัด 089-107-1445
  • กองคลัง 062-289-2987
  • กองช่าง 086-881-8170
  • งานสวัสดิการสังคม 089-005-3941
  • งานบรรเทาสาธารณภัย 098-309-0577
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 036-670-701