แจ้งเหตุด่วน/ไฟไหม้  093-309-0577 (งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค

        

     

นายจันทร์แก้ว รัตตะโน

ตำแหน่ง ประธานสภา อบต.พุแค(สอบต.ม2)

เบอร์โทรศัพท์  089-041-5674  

     
     

นายวิทยา แสนใจ

ตำแหน่ง รองประธานสภา อบต.พุแค(สอบต.ม7)  

เบอร์โทรศัพท์  081-290-8923 

     
       

 

ตำแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค

เบอร์โทรศัพท์  

     
     

นายสมยศ ศิริมงคล

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค หมู่ที่1  

เบอร์โทรศัพท์  061-549-3594

     

นายสมเกียรติ คุณพระ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค หมู่ที่3

เบอร์โทรศัพท์  081-794-3259
 

      นางจำเริญ แจ้งสว่าง 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค หมู่ที่4

เบอร์โทรศัพท์  089-905-2679

  
     

ร.ต.นิรันดร์ ปัญญาชน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค หมู่ที่5

เบอร์โทรศัพท์  086-128-6794

     

นายอนุสิทธิ์ แก้วสอางค์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค หมู่ที่6

เบอร์โทรศัพท์  087-115-6737

     

นายอุทัย จันทร์วิชัย

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค หมู่ที่8

เบอร์โทรศัพท์  081-994-7805

     

นางมาราตรี ดวงวรรณะ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค หมู่ที่9

เบอร์โทรศัพท์  090-426-8985

       

นายพยงค์ แสนวิเศษ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค หมู่ที่10

เบอร์โทรศัพท์  082-520-2221

     

นายปัญทวิน บุตรทา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค หมู่ที่11

เบอร์โทรศัพท์  082-231-8505

ฝ่ายบริหารองค์กร

คณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง

  --------------------------------------------
นายสรพงษ์ แสนวิเศษ
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค
--------------------------------------------
ระดับการศึกษา
-ปริญญาโท
--------------------------------------------
เบอร์โทรติดต่อ  063-592-3950
--------------------------------------------
ข้อมูลรายละเอียด >>

 

  --------------------------------------------
นายปรองคุณ บรรพต
ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค
--------------------------------------------
ระดับการศึกษา
-ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
--------------------------------------------
เบอร์โทรติดต่อ  090-979-8889
--------------------------------------------
ข้อมูลรายละเอียด >>

 

  --------------------------------------------
นางสาวชญาดา ศรีจันทร์
ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค
--------------------------------------------
ระดับการศึกษา
-ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต
--------------------------------------------
เบอร์โทรติดต่อ  081-852-9574
--------------------------------------------
ข้อมูลรายละเอียด >>

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  --------------------------------------------
นายราตรี ทองสุข
ตำแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค
--------------------------------------------
ระดับการศึกษา
-
--------------------------------------------
เบอร์โทรติดต่อ  089-243-2509
--------------------------------------------
ข้อมูลรายละเอียด >>

 

         

    

องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค
เลขที่ 7 หมู่ที่5 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240
EMAIL : PHUKHAE.LOCAL@GMAIL.COM


  • สำนักปลัด 089-107-1445
  • กองคลัง 062-289-2987
  • กองช่าง 086-881-8170
  • งานสวัสดิการสังคม 089-005-3941
  • งานบรรเทาสาธารณภัย 098-309-0577
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 036-670-701