Login
Main menu

 icon 01 icon 04 icon 12

ITA 2565

ITA2022

ข้อ1.โครงสร้าง
    1.1 โครงสร้างฝ่ายการเมือง
    1.2 โครงสร้างฝ่ายข้าราชการประจำ

ข้อ2.ข้อมูลผู้บริหาร
    2.1 ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายการเมือง
    2.2 ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

ข้อ3.อำนาจหน้าที่     
    3.1 อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล
    3.2 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗)พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ4.แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนา
    4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ข้อ5.ข้อมูลการติดต่อ

ข้อ6.กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ7.ข่าวประชาสัมพันธ์
    7.1ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 
    7.2 ข่าวประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง

ข้อ8.Q&A

ข้อ9.Social network

ข้อ10.แผนดำเนินงานประจำปี

ข้อ11.รายงานการติดตามการดำเนินงานรประจำปีรอบ 6 เดือน
    11.1 ช่วงที่1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม
    11.2 ช่วงที่2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน

ข้อ12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อ13.คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
     13.1 คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงาน
     13.2 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
     13.3 คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

ข้อ14.คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
     14.1 คู่มือประชาชน

ข้อ15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
     15.1 สถิติผู้มาขอรับบริการ กองคลัง
     15.2 สถิติผู้มาขอรับบริการ สำนักปลัด

ข้อ16.รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ข้อ17.E-Service
    17.1 แจ้งปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างดับ
    17.2 แจ้งปัญหาน้ำประปา
    17.3 แจ้งปัญหาถนนชำรุด
    17.4 แจ้งปัญหาเรื่องอื่นๆ

ข้อ18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ19.รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
    19.1 ช่วงที่1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม
    19.2 ช่วงที่2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน

ข้อ20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    20.1รายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563
    20.2รายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

ข้อ21.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนจัดหาวัสดุ

ข้อ22.ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อ23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

ข้อ24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

ข้อ25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อ26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อ27.หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ28.รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ข้อ29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ30.แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ31.ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ข้อ33.การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ34.นโยบายไม่รับของขวัญ

ข้อ35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ข้อ36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ข้อ37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานจริยธรรม

ข้อ39.แผนป้องกันการทุจริต

ข้อ40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6เดือน

ข้อ41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ข้อ42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข้อ43.การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ติดต่อ อบต.

เลขที่ 7 หมู่ที่5 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240
EMAIL : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • โทร : 036-670-701
  • FAX : 036-670-702
      

[คลิ๊กดูแผนที่ !!]

Facebook