ประกาศเชิญชวน เสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัทส์ติกคอนกรีต สายบ้านนายประสิทธิ์ ด่านกระโทก หมู่ที่ 10

Item Information

Print

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค
เรื่อง ประกาศเชิญชวน เสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัทส์ติกคอนกรีต
สายบ้านนายประสิทธิ์ ด่านกระโทก หมู่ที่ 10
---------------------------------------------------
อาศัยอำนาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว5347 ลงวันที่ 20 กันยายน 2559 เรื่องการขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยเว้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 1 (1) การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคาได้แก่ การซื้อการจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาไม่เกิน 500,000.- บาท ฯ)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัทส์ติกคอนกรีต สายบ้านนายประสิทธิ์ ด่านกระโทก หมู่ที่ 10 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร (ตามบัญชีรายละเอียดปริมาณงานของ อบต.พุแค)
ราคากลาง 332,085.- บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วย การบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค ณ.วันเชิญชวน หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้
5. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า - บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ
ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

(นายสีนวล ศรีจันทร์ )
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค