1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

โครงสร้างส่วนราชการ

PDFPrintE-mail

นายกอรดอน  เดชชาญชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค
นางสุภาวดี  แสนวิเศษ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค
นางพัทธ์ธีราภัทร  วุฒิโชติพงศ์
หัวหน้าส่วนการคลัง
    นายนิยม   สาลี
หัวหน้าส่วนโยธา
                               
นางอรุณศรี   ปัญญาชน
รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพุแค