1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะผู้บริหาร

PDFPrintE-mail

srinual นายสีนวล ศรีจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค                          

  นายสรพงษ์ แสนวิเศษ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค         
                

 

  นายสมศักดิ์ ฟองสมุทร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค
  นายปรีชา  บรรพต
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค