1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะผู้บริหาร

PDFPrintE-mail

      
srinual
นายสีนวล ศรีจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค

     
  นายสรพงษ์ แสนวิเศษ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค
 
  นายสมศักดิ์ ฟองสมุทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค
 
  นายปรีชา  บรรพต
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค