1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

พื้นที่ และ อาณาเขต

PDFPrintE-mail

map

อาณาเขต

     องค์การบริหารส่วนตำบลพุแคมีอาณาเขตครอบครองรวม 24,500 ไร่ หรือ 39.2 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลมี 11 หมู่บ้าน

หมู่ 1 บ้านพุแค

หมู่ 2 บ้านบ่อหิน

หมู่ 3 บ้านโคกดินแดง

หมู่ 4 บ้านแพะตีนดง

หมู่ 5 บ้านวังเลน

หมู่ 6 บ้านห้วยยาง

หมู่ 7 บ้านหนองหว้า

หมู่ 8 บ้านพุแคพัฒนา

หมู่ 9 บ้านบ่อหินพัฒนา

หมู่ 10 บ้านวังเลนพัฒนา

หมู่ 11 บ้านหนองตาปอ