1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประวัติความเป็นมา

PDFPrintE-mail

     ตำบลพุแคนั้นเกิดจากในอดีต มีคลองที่ไหลจากสวนสวรรค์(สวนพฤกษาศาสตร์พุแค)ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำ มีน้ำผลุดอยู่ตลอดเวลา ที่ชาวบ้านเรียกกันว่า บ่อน้ำพุ และบริเวณบ่อน้ำพุนี้ มีต้นแค ขึ้นเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงเรียกชื่อว่า” พุแค” มีสถานที่กราบไหว้เป็นประจำคือ ศาลเจ้าพ่อชัยยะและเจ้าพ่อหัวนาพุ ชาวบ้านส่วนใหญ่จะมีการทำบุญกลางบ้านมาจนถึง ปัจจุบันมีกำนันในสมัยรัชกาลที่ 5 คือท่านขุนพุแค คณาลักษณ์ (ปู่เปี้ย)

 

ข้อมูลด้านการเมืองการบริหาร

     องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค เดิมมีฐานะเป็นสภาตำบลพุแคได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามนัยมาตรา 40 และมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ครั้งที่ 1 จำนวน 617 แห่ง โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 53 ก. ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2537 มีผลทำให้สภาตำบลพุแคยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2538 เป็นต้นไป