1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

ประกาศเชิญชวน เสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น หมู่ที่ 8- หมู่ที่ 6 สายข้างโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค

PDFPrintE-mail

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค
เรื่อง ประกาศเชิญชวน เสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น หมู่ที่ 8- หมู่ที่ 6
สายข้างโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค
---------------------------------------------------
อาศัยอำนาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว5347 ลงวันที่ 20 กันยายน 2559 เรื่องการขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยเว้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 1 (1) การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคาได้แก่ การซื้อการจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาไม่เกิน 500,000.- บาท ฯ)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น
หมู่ที่ 8- หมู่ที่ 6 สายข้างโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค ปริมาณงานกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร (ตามบัญชีรายละเอียดปริมาณงานของ อบต.พุแค)
ราคากลาง 268,800.- บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วย การบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค ณ.วันเชิญชวน หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้
5. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า - บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้าง ผู้ไม่มาดูสถานที่ก่อสร้างให้ถือว่าทราบสถานที่ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและรายละเอียดอื่นๆดีแล้ว เมื่อมีปัญหาและอุปสรรคในการทำงานจะนำมาอ้างเป็นเหตุเพื่อให้พ้นผิดไม่ได้

กำหนดยื่นซองสอบราคาดังนี้
๑. ระหว่างวันที่ 3 - 17 กรกฎาคม ๒๕60 ได้ทุกวัน ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐ น.) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค

ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

(นายสีนวล ศรีจันทร์ )
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

 1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2563
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวังเลน - บ่อหิน
 3. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 8
 4. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 5. โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์กึ่งคอนกรีตลาดยางแอสฟัลท์ติกสายทางแยกจากถนนซอ
 6. โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์กึ่งคอนกรีตลาดยางแอสฟัลท์ติกสายทางแยกจากถนนซอ
 7. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ ลาดยางCape Seal รหัสทางหลวงท้องถิ่น ส
 8. ยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยาง 2 ชั้น หมู่ที่4
 9. ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัทส์ติกคอนกรีตบ้านกำนันสมจิตร ภูมาหมู่ที่ 6
 10. ประกาศเชิญชวน เสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น หมู่ที่ 8- หมู่ที่ 6 สายข้างโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค