1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Title Filter 

Display # 

# Article Title Author Hits
1 ยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยาง 2 ชั้น หมู่ที่4 Administrator 165
2 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัทส์ติกคอนกรีตบ้านกำนันสมจิตร ภูมาหมู่ที่ 6 Administrator 134
3 ประกาศเชิญชวน เสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น หมู่ที่ 8- หมู่ที่ 6 สายข้างโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค Administrator 121
4 ประกาศเชิญชวน เสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัทส์ติกคอนกรีต สายบ้านนายประสิทธิ์ ด่านกระโทก หมู่ที่ 10 Administrator 165
5 ประกาศเชิญชวน เสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัทส์ติกคอนกรีต สายบ้านนายประสิทธิ์ ด่านกระโทก หมู่ที่ 10 Administrator 115
6 ประกาศเชิญชวน เสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัทส์ติกคอนกรีต Administrator 106
7 ประกาศเชิญชวน เสนอราคาจ้างเหมาขุดลอกคลอง หมู่ที่ 2 –คลองวังไทร Administrator 116
8 ประกาศเชิญชวน เสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพุแค Administrator 93
9 ประกาศเชิญชวน เสนอราคาจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 10 ตำบลพุแค Administrator 91
10 ประกาศเชิญชวน เสนอราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองลำห้วยพุแค หมู่ที่ 1 ตั้งแต่กลุ่มบ้านนายโก๊ะ Administrator 111
11 ประกาศเชิญชวน เสนอราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองลำห้วยยาง หมู่ที่ 6 ตั้งแต่แยกบริษัทเอกทวีคูณ – กลุ่มบ้านนายบุญจันทร์ จินตบุตร Administrator 71
12 ประกาศเชิญชวน เสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น (Double Surfaea Treatment) Administrator 61
13 ประกาศเชิญชวน เสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น (Double Surface Treatment) หมู่ที่ 6 สายบ้านนางเข็มทอง น้อยบุญมี Administrator 64
14 สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองลำห้วยพุแค ม.1 Administrator 281
15 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น Administrator 345
16 สอบราคาจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 Administrator 337
17 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 Administrator 347
18 สอบราคาจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 Administrator 255
19 สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งถังกรองน้ำประปา หมู่ที่ 5 Administrator 318
20 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น (ดับเบิ้ลเซอร์เฟสทรีทเม้นท์) หมู่ที่ 6 Administrator 910

Page 1 of 2