1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Title Filter 

Display # 

# Article Title Author Hits
1 ยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยาง 2 ชั้น หมู่ที่4 Administrator 113
2 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัทส์ติกคอนกรีตบ้านกำนันสมจิตร ภูมาหมู่ที่ 6 Administrator 94
3 ประกาศเชิญชวน เสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น หมู่ที่ 8- หมู่ที่ 6 สายข้างโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค Administrator 89
4 ประกาศเชิญชวน เสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัทส์ติกคอนกรีต สายบ้านนายประสิทธิ์ ด่านกระโทก หมู่ที่ 10 Administrator 111
5 ประกาศเชิญชวน เสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัทส์ติกคอนกรีต สายบ้านนายประสิทธิ์ ด่านกระโทก หมู่ที่ 10 Administrator 82
6 ประกาศเชิญชวน เสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัทส์ติกคอนกรีต Administrator 67
7 ประกาศเชิญชวน เสนอราคาจ้างเหมาขุดลอกคลอง หมู่ที่ 2 –คลองวังไทร Administrator 71
8 ประกาศเชิญชวน เสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพุแค Administrator 62
9 ประกาศเชิญชวน เสนอราคาจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 10 ตำบลพุแค Administrator 61
10 ประกาศเชิญชวน เสนอราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองลำห้วยพุแค หมู่ที่ 1 ตั้งแต่กลุ่มบ้านนายโก๊ะ Administrator 80
11 ประกาศเชิญชวน เสนอราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองลำห้วยยาง หมู่ที่ 6 ตั้งแต่แยกบริษัทเอกทวีคูณ – กลุ่มบ้านนายบุญจันทร์ จินตบุตร Administrator 46
12 ประกาศเชิญชวน เสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น (Double Surfaea Treatment) Administrator 44
13 ประกาศเชิญชวน เสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น (Double Surface Treatment) หมู่ที่ 6 สายบ้านนางเข็มทอง น้อยบุญมี Administrator 45
14 สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองลำห้วยพุแค ม.1 Administrator 257
15 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น Administrator 306
16 สอบราคาจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 Administrator 309
17 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 Administrator 321
18 สอบราคาจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 Administrator 239
19 สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งถังกรองน้ำประปา หมู่ที่ 5 Administrator 299
20 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น (ดับเบิ้ลเซอร์เฟสทรีทเม้นท์) หมู่ที่ 6 Administrator 872

Page 1 of 2