1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศให้มีการเลือกตั้ง

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค เรื่อง ให้มีการเลือกตั้ง  

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค สมัยสามัญ สมัยแรก

หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563

 • ประกาศให้มีการเลือกตั้ง

 • บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563

 • ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค สมัยสามัญ สมัยแรก

Link หน่วยงาน

sufficent k9
popocho porportor
eplan

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

 1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2563
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวังเลน - บ่อหิน
 3. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 8
 4. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 5. โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์กึ่งคอนกรีตลาดยางแอสฟัลท์ติกสายทางแยกจากถนนซอ
 6. โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์กึ่งคอนกรีตลาดยางแอสฟัลท์ติกสายทางแยกจากถนนซอ
 7. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ ลาดยางCape Seal รหัสทางหลวงท้องถิ่น ส
 8. ยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยาง 2 ชั้น หมู่ที่4
 9. ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัทส์ติกคอนกรีตบ้านกำนันสมจิตร ภูมาหมู่ที่ 6
 10. ประกาศเชิญชวน เสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น หมู่ที่ 8- หมู่ที่ 6 สายข้างโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค