ผู้ร่วมลงนามถวายพระพร +เพิ่มข้อมูล

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน
159 นายสรพงษ์ แสนวิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค
160 นายปรองคุณ บรรพต รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค
องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี