แจ้งเหตุด่วน/ไฟไหม้  093-309-0577 (งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย)

เชิญชวนเเสดงข้อคิดเห็นการจัดทำ (ร่าง) "ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖”

แบบฟอร์มการเเสดงข้อคิดเห็น : https://drive.google.com/file/d/1K3tGxYijeRSK-umO8cOn4zVcaRN98php/view?usp=sharing

รายละเอียดข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ : https://drive.google.com/file/d/1Lwl18VTNHItsshBuILIHg69Ut962xZfi/view?usp=sharing

Related Articles

 

         

    

องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค
เลขที่ 7 หมู่ที่5 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240
EMAIL : PHUKHAE.LOCAL@GMAIL.COM


  • สำนักปลัด 089-107-1445
  • กองคลัง 062-289-2987
  • กองช่าง 086-881-8170
  • งานสวัสดิการสังคม 089-005-3941
  • งานบรรเทาสาธารณภัย 098-309-0577
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 036-670-701