แจ้งเหตุด่วน/ไฟไหม้  093-309-0577 (งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย)

ความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคมีกลิ่นและตะกอนหมู่ที่ ๗  

🌻องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค🌻
วันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖
เวลา ๑๓.๓๐ น. 
      นายสรพงษ์  แสนวิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค พร้อมด้วย นายปรองคุณ บรรพต รองนายกฯ ร่วมกับสมาชิกอบต. และผู้ดูแลกิจการน้ำปะปาหมู่บ้าน ได้ลงพื้นสำรวจความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคมีกลิ่นและตะกอนหมู่ที่ ๗  และได้แก้ไขปัญหาให้เบื้องต้นให้กับชาวบ้านโดยการส่งน้ำ

Related Articles

 

         

    

องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค
เลขที่ 7 หมู่ที่5 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240
EMAIL : PHUKHAE.LOCAL@GMAIL.COM


  • สำนักปลัด 089-107-1445
  • กองคลัง 062-289-2987
  • กองช่าง 086-881-8170
  • งานสวัสดิการสังคม 089-005-3941
  • งานบรรเทาสาธารณภัย 098-309-0577
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 036-670-701