แจ้งเหตุด่วน/ไฟไหม้  093-309-0577 (งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย)

โครงการผู้สูงอายุสุขใจสูงวัยอย่างมีคุณค่า สุขภาพดี

🌻องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค  🌻
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
เวลา ๐๙.๐๐ น.
         โครงการผู้สูงอายุสุขใจสูงวัยอย่างมีคุณค่า สุขภาพดี  ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลพุแค 
   นายสรพงษ์  แสนวิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค และคณะผู้บริหาร และ นายสุพจน์ ปัญญาชน กำนันตำบลพุแค เข้าร่วม ”โครงการผู้สูงอายุสุขใจสูงวัยอย่างมีคุณค่า สุขภาพดี” วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีความรู้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดูแลสุขภาพ จิตใจอารมณ์ เกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเอง โดยมี ดร.เปรมวดี  สาริชีวิน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เป็นวิทยากรมาให้ความรู้ และ คณะหมอของ รพ.สต.พุแค  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค

Related Articles

 

         

    

องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค
เลขที่ 7 หมู่ที่5 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240
EMAIL : PHUKHAE.LOCAL@GMAIL.COM


  • สำนักปลัด 089-107-1445
  • กองคลัง 062-289-2987
  • กองช่าง 086-881-8170
  • งานสวัสดิการสังคม 089-005-3941
  • งานบรรเทาสาธารณภัย 098-309-0577
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 036-670-701