แจ้งเหตุด่วน/ไฟไหม้  093-309-0577 (งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย)

โครงการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2567-2570) ประจำปีงบประมาณ 2566

🌻องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค🌻 
         นายสรงพงษ์ แสนวิเศษ นายกอบต.พุแค นายปรองคุณ บรรพต รองนายกอบต.พุแค และนางสาวชญาดา ศรีจันทร์ รองนายกอบต.พุแค น.ต .คมกฤช คัมภีระ ปลัดอบต.พุแค และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน  พนักงาน ข้าราชการ อบต.พุแค ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่พบปะ พูดคุยประชุมประชาคมกับชาวบ้ ในโครงการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๗-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อพูดคุยเเลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น หาแนวทางการพัฒนาและเเก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน ที่ต้องการการแก้ไขให้ดีขึ้น โดยมีการเสนอโครงการต่างๆ โดยอบต.พุแค จะนำเข้าแผนเพื่อพัฒนาตำบลต่อไป
      ณ  ศาลาประชาคม ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี

Related Articles

 

         

    

องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค
เลขที่ 7 หมู่ที่5 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240
EMAIL : PHUKHAE.LOCAL@GMAIL.COM


  • สำนักปลัด 089-107-1445
  • กองคลัง 062-289-2987
  • กองช่าง 086-881-8170
  • งานสวัสดิการสังคม 089-005-3941
  • งานบรรเทาสาธารณภัย 098-309-0577
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 036-670-701