แจ้งเหตุด่วน/ไฟไหม้  093-309-0577 (งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย)

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ขนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่ น้อยกว่า ๘ สูบ ๔ จังหวะ กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๗๔ แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๔,๔๐0 ซีชี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารและรายละเอียดการประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ขนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ฯลฯ เพิ่มเติม : https://drive.google.com/file/d/1ZIlIFbL19mlCGPkHKUAbPEKiYx8zJOaY/view?usp=share_link

 

Related Articles

 

         

    

องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค
เลขที่ 7 หมู่ที่5 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240
EMAIL : PHUKHAE.LOCAL@GMAIL.COM


  • สำนักปลัด 089-107-1445
  • กองคลัง 062-289-2987
  • กองช่าง 086-881-8170
  • งานสวัสดิการสังคม 089-005-3941
  • งานบรรเทาสาธารณภัย 098-309-0577
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 036-670-701